Oktatás

A Momentum Magyarországán az oktatás célja, hogy a gyerekek 21. századi készségeket és demokratikus értékeket elsajátítva felkészüljenek a jövő kihívásaira. A Momentum Magyarországán a magas színvonalú oktatás mindenki számára egyformán hozzáférhető: nemet mondunk a szegregációra és igent az átjárható és méltányos iskolarendszerre. Lebontjuk a tanulás akadályait, hogy mindenki egyenlő eséllyel tanulhasson életkorától és társadalmi helyzetétől függetlenül. Az iskolákat visszaadjuk a közösségeinknek, valamint fejlett infrastrukturális hátteret és támogató személyzetet biztosítunk a pedagógusok számára. A minőségi közoktatásra nyitott, európai szinten is versenyképes kutató és fejlesztő felsőoktatást építünk.

1. Erőforrások

Nemzetünk jövője az oktatásban, a közös tudásunk fejlesztésében rejlik. A Momentum Magyarországán az oktatás az állam kiemelt feladata. Minden magyart megillet az egyenlő hozzáférés a magas minőségű tanulás lehetőségéhez és infrastruktúrájához, korszerű digitális felszereléssel ellátott rendezett iskolaépületekhez, tantermekhez, melyek biztosítják a nyugodt tanulási körülményeket. A tanulási célok eléréséhez elhivatott és motivált szakemberekre van szükség, melynek érdekében a Momentum olyan méltányos fizetést biztosít a tanítók, tanárok és más oktatásban dolgozók számára, mely tükrözi hivatásuk fontosságát. Az iskolák mindennapi működését és a pedagógusokat minőségi szakmai háttérrel támogatjuk: sokkal több adminisztratív dolgozóval, iskolapszichológussal, gyermekvédelmi szakemberrel, fejlesztőpedagógussal, pedagógiai asszisztenssel.

Ezért a jelenleginél jóval többet költünk az oktatásra, a bölcsődétől az iskolákon és az egyetemeken át a felnőttképzésig. A közoktatásra fordított költségvetési forrásokat a fejlett országok átlagához, a GDP 2,5%-áról a GDP 3,5%-ához közelítjük, és visszapótoljuk az elmúlt évtizedben elmaradt dologi oktatási kiadásokat. A felsőoktatást szintén jelentős többletforrással zárkóztatjuk fel a fejlett országok átlagához, a GDP 1,3%-ához. Biztosítjuk a finanszírozás stabilitását, tervezhetőségét, átláthatóságát és korrupciómentességét.

2. Az iskola a közösségeké

Az iskola a gyerekeinké és a közösségeké. Az iskola a gyermekkor és a gyerekek fejlődésének legfőbb színhelye, a társadalmi siker motorja, az a hely, ahol minden gyerek az igényeinek, érdeklődésének, és céljainak megfelelően gyarapodhat. A Momentum Magyarországán ezért a tanárok, a szülők és a diákok nem csak vendégek az iskolában, hanem otthon érzik magukat benne, és beleszólhatnak annak működési és szakmai játékszabályaiba. A pedagógusoknak és az iskoláknak nagyobb szakmai és pénzügyi szabadságot biztosítunk, mert ez elengedhetetlen ahhoz, hogy minden egyes fiatal a legtöbbet hozza ki a tanulásból.

A Momentum iskoláiban a diákok érdekei és szükségletei az elsők, melyek érvényesüléséhez meg kell erősíteni a helyi közösségek befolyását. Ezért működésképtelen, túlbürokratizált intézményfenntartó központok helyett olyan rendszert hozunk létre, amelyben az állam az egységesen magas minőségért, míg a helyi szint – az intézmények és igazgatóik – a közösségek igényeinek becsatornázásáért felelnek. Olyan iskolákat teremtünk ezzel, ahol a tanulóknak és a szülőknek is nagyobb befolyása van az intézmény életére, a diákok pedig a számukra legmegfelelőbb formában fejlesztik képességeiket. Ennek érdekében érvényesítjük a tanítás és tanulás szabadságát: frontális oktatás, egyentankönyvek és rugalmatlan tantervek helyett a gyerekekre és a fiatalokra szabjuk a tanulás formáját és tartalmát.

3. 21. századi készségek és demokratikus nevelés

A Momentum iskolája a jelen és a jövő kihívásaira készíti fel a gyerekeket. A legfiatalabbak oktatásában az alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztése a cél. Ezek képessé teszik őket arra, hogy éljenek az eléjük táruló lehetőségekkel, és alkalmazkodni tudjanak a folyamatosan változó világ kihívásaihoz. A gyerekek kritikai gondolkodásának, empátiájának és vitakultúrájának fejlesztése a tanulás szerves része, hiszen így értik meg az eltérő vélemények ütköztetésének fontosságát. Ezzel párhuzamosan olyan kooperációs készségekre tesznek szert, melyek az élet minden területén elengedhetetlenek. A Momentum iskolásai magabiztosan használják a digitális technológia adta eszközöket is, legyen szó az online világ értő és tudatos használatáról, vagy a kódolásról és programozásról. A nyelvtani szabályok passzív elsajátítása helyett pedig gyakorlatiasan és játszi könnyedséggel tanulnak idegen nyelvet, mely többé nem a kiváltságosok privilégiuma.

A Momentum Magyarországán a tanulás fontos célja, hogy bemutassa a közösségben rejlő erőt és a döntéshozatalban való részvétel fontosságát. Ezért nagy hangsúlyt fektetünk a demokratikus kultúra és nemzeti értékek elsajátítására, hogy a gyerekek 18. életévük betöltése után ne csak formálisan tudjanak részt venni a demokráciában, hanem aktív cselekvőként is. A modern világ döntései széleskörű tájékozottságot igényelnek, az iskolának pedig fel kell készítenie mindenkit a hírek és információk értő olvasására.

4. Hozd ki magadból, ami benned van!

A Momentum Magyarországán a tanulás a sikeres élet első lépése, ahol mindegy, ki milyen körülmények közé született, mert mindenki esélyt kap a kiszámítható és szabad élet megalapozására. Tudjuk, hogy a korai fejlesztés megtérülése rendkívül magas, a későbbi sikeres tanulás és készségfejlesztés megalapozását tehát már itt el kell kezdeni. Ezért a férőhelyek megfelelő helyen való bővítésével biztosítjuk, hogy bölcsődébe minél több, óvodába pedig minden gyerek eljusson. Ezen kívül családi napközik létrehozásának ösztönzésével és a szülők feltételes készpénzes támogatásával motiváljuk a gyerekek minél korábbi felzárkóztatásának megkezdését. Nagy hangsúlyt fektetünk a fogyatékossággal élők integrációjára is fejlesztőpedagógusok kiterjedt alkalmazásával. A Momentum Magyarországán senkinek nem kell elkülönítéstől vagy kirekesztéstől tartania az iskola falain belül, és azokon kívül sem. A Momentum nemet mond a szegregációra, és igent a méltányos és átjárható iskolarendszerre. A gyerekek jövőjét nem határozza meg a korai iskolaválasztás, hiszen minden iskolából van átjárás középfokú vagy felsőfokú intézményekbe, illetve szakképzésből általános képzésbe, és vissza is. A tankötelezettség határát befejezett középfokú tanulmányokhoz vagy 18. életév betöltéséhez kötjük, mert a 16. éves korig tartó iskolakötelezettség is a kevésbé szerencsés körülmények közé született gyerekek lemorzsolódásához vezet.

A Momentum tanul a jól működő, helyi kezdeményezések példájából, és támogatja az iskolák és pedagógusok közötti folyamatos tapasztalatcserét azokról az eszközökről, melyek hatékonyan fejlesztik a hátrányos helyzetű gyermekek képességeit is. Ebben kiemelten számítunk az esélyteremtő programokat is működtető civil szervezetekre, akik partnereink a társadalom építésében.

5. A jövő magyar tehetségei

A Momentum Magyarországán az egyetemeink szoros együttműködésben az online képzési platformokkal, nemzetközi partnerintézményekkel és a vállalati szférával olyan versenyképes diplomát kínálnak, amiért a magyar diákoknak megéri itthon maradni. Tágra nyitjuk az egyetemek kapuit. A megélhetést támogató szociális ösztöndíjjal kiegészített finanszírozási rendszer kialakításával elérjük, hogy minél több hátrányos helyzetű fiatal is diplomához jusson. Magas minőségű, rugalmas és átjárható képzésekkel ösztönözzük, hogy minden életszakaszban érdemes legyen belépni a felsőoktatásba. A Momentum Magyarországának egyetemei a képzésen kívül a kutatás-fejlesztésben is méltó versenytársai Európa vezető felsőoktatási intézményeinek. Az ehhez vezető út első lépései a kutatás-fejlesztési források drasztikus emelése és a felsőoktatás pénzügyi helyzetének normalizálása lesznek.

A Momentum Magyarországán megbecsüljük és támogatjuk a feltörekvő tehetségeinket, hogy a jövőben újabb sikeres kutatókat adhassunk a világnak. A minőségi tehetséggondozás többé nem csak iskolán kívül elérhető, és nem csak a tehetősebb családokba született fiatalok kiváltsága. Mindenkinek esélye nyílik arra, hogy tehetségét felfedezze és továbbfejlessze, hiszen tudjuk, hogy mindenki jó valamiben, megfelelő környezetben pedig képes is ezt az adottságát kibontakoztatni és kamatoztatni.


Szakpolitikai javaslatokat a [email protected] várunk.

Momentum Mozgalom © 2019 | Proud member of