StopSoros.hu hatóságilag stoppolva?

Szerző: | febr 21, 2018 | Blog

A Momentum szerette volna lefoglalni a stopsoros.hu címet, de ezt arra hivatkozva tagadták meg, hogy ezt a szlogent csak a kormány használhatja. Kiállunk a szólásszabadság mellett, ezért fellebbeztünk a döntés ellen. Kövessétek velünk, hogy mi lesz a stopsoros.hu sorsa!

Déri Tibor, a Momentum Heves megye 3-as választókerületi jelöltje szerette volna lefoglalni a StopSoros.hu webcímet, de az Internet Szolgáltatók Tanácsa visszadobta a kérést: arra utaltak, hogy ezt a szlogent szerintük csak a kormány használhatja.

A Momentum kiáll a szólásszabadság mellett, és azt gondoljuk, hogy a kormánynak nincs joga lefoglalni egy ilyen köznevesült szlogent. Ráadásul nem is a magyar kormány találta ki: Macedóniában pont ugyanezzel a szlogennel kampányolt a helyi kormány.

Ehhez hasonló esetekre akadt példaPaks II ügyében is, ahol a magyar gazdaságtörténet legdrágább, orosz hitelből finanszírozott beruházása, a paksi atomerőmű bővítése ellen szóló érveket mutatták volna be a stopaks.hu és a nopaks.hu domain neveken. Abban az esetben a TASZ-nak köszönhetően győzött a szólásszabadság.

A stopsoros.hu ügye a paksi domain neveknél egy fokkal durvább: a stopaks.hu és nopaks.hu ellen a paksi bővítést megvalósító MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. indított eljárást, itt viszont a webcímekről döntő szervezet önként, a kormány kérése nélkül tagadta meg a regisztrációt. A Fidesznek tehát szólnia sem kellett, sikerült olyan hangulatot teremtenie Magyarországon, amiben önként, öncenzúrát gyakorolva teljesítik a kormány vélt kérései.

A Tanácsadó Testületnek küldött beadványunkat teljes egészében közzétesszük, használjátok ti is a benne foglalt érveket, ha szükségetek lenne rá!

Az ügyben várhatóan március elején születik döntés.

Az alábbi levéllel fordultunk a domain-ügyekről döntő Tanácsadó Testülethez

Tisztelt Tanácsadó Testület!
Alulírott Déri Tibor (születési hely, idő: ……………………….. lakóhely: ………………………, anyja neve: ………………………, a továbbiakban: Kérelmező) a Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesülete (továbbiakban: ISZT) Domainregisztrációs Szabályzatának 9.6., valamint az Alternatív Vitarendező Fórum kertén belül működő Tanácsadó Testület Szervezeti és Eljárási Szabályzata 2.2.2 és 6.1.3 pontja szerinti eseti állásfoglalást kérek az alábbi indoklás alapján.

1. Tényállás

Kérelmező 2018. január 18-án igénylte a stopsoros.hu domain név regisztrálását a Tárhelypark.hu szolgáltatótól (a továbbiakban: Regisztrátor). Regisztrátor Kérelmezőt 2018. január 22. napján tájékoztatta, hogy az Internet Szolgáltatók Tanácsa csak névhasználati igazolás ellenében engedélyezi az stopsoros.hu domain bejegyzését, és emiatt a Kérelmező küldje el a vonatkozó igazolását.

A Regisztrátor 2018. január 22-én közvetítette az ISZT alábbi álláspontját:

„Van-e az igénylőnek névhasználati jogosultsága, tud-e ilyet igazolni? Index – Belföld – Stop
Soros néven új kormányzati törvénycsomag készült  3 napja – Stop Soros néven új kormányzati törvénycsomag készült – Azt a szervezetet, amelyik több pénzt kap külföldről, mint Magyarországról, 25 százalékos illeték fizetésére köteleznék.” 

A Kérelmező tisztázó kérdésére a Regisztrátor 2018. január 26-án az ISZT alábbi válaszát közvetítette: „Közismert politikai szlogen közismert forrásból. Mi alapján gondolja az igénylő, hogy a szlogenből képzett domain használati joga őt illeti?” Sem a Regisztrátor, sem az ISZT nem jelölt meg jogszabályi vagy a domainhasználati
szabályzat hivatkozását.

2. Indokolás

Az alábbi indokokra tekintettel a stopsoros.hu Kérelmező részére való regisztrálása nem ütközik a Domainregisztrációs Szabályzatba.

2.a. A közérdeklődésre számot tartó társadalmi vita fontossága 

A stopsoros.hu domaint a Kérelmező az Alaptörvény IX. cikk (1) bekezdés által védett véleménynyilvánítási szabadsága részeként kívánja felhasználni annak érdekében, hogy a Stop Soros törvénycsomagról, illetve az ehhez kapcsolódó kormányzati kommunikációról véleményt nyilvánítson. Ez a véleménynyilvánítás, mint fontos közügyben történő politikai véleménynyilvánítás az Alkotmánybíróság gyakorlata alapján különösen széleskörű védelmet élvez és csak szűk körben, más alapjog vagy alkotmányos érték érvényesülése érdekében korlátozható [36/1994. (VI. 24) AB határozat]. Az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlata is rámutat arra, hogy a közügyekben való véleménynyilvánítást csak “kényszerítő társadalmi szükség” (pressing social need) fennálta esetén lehet korlátozni [Handyside kontra Egyesült Királyság (5493/72), Animal Defenders International kontra Egyesült Királyság (48876/08)].

A Kormány, mint a végrehajtó hatalom legfőbb szerve a kritikát széles körben tűrni köteles. A közfeladatot ellátó szerveknek nincsenek olyan alapjogaik, amelyek az állam polgárainak alapvető jogai korlátozásának legitim indokául szolgálhatnának, egy alapjogi jogviszonyban kizárólag kötelezetti pozícióban lehetnek.

Az ISZT nonprofit egyesület, mely “szakmai koordinációs és érdekvédelmi” szervezet (ISZT Alapszabály 2. § 1.), a Tanácsadó Testület “független szakértőkből álló bizottság” (Szervezeti és Eljárási Szabályzat 1.1). Az ISZT és a Tanácsadó Testület így politikai tevékenységet nem végez, döntéseit a jogszabályok és a domainhasználatra irányadó egyéb szabályzatok alapján hozza, tevékenysége során kívülről nem utasítható.

2.b. A Stop Soros domainnévre nem formálhat kizárólagos jogot a kormány

 A stopsoros.hu domainnév közismert, köznevesült politikai szlogen, így annak használatára kizárólagos jogot a Kormány és más sem formálhat. A “Stop Soros” elnevezés nem csak Magyarországon használt, hiszen a közelmúltban a Macedón Volt Jugoszláv Köztársaság akkori kormánya fogadott el ugyanilyen nevű intézkedéscsomagot
(http://www.balkaninsight.com/en/article/macedonia-forms-anti-soros-movement-01-18-2017). A „Stop Soros” – ebből is láthatóan – egy, a nemzetközi politikai életben is alkalmazott nemzetközi jelmondat, amely mögött meghatározott politikai tartalom rejlik: a migráció elutasítása, az államhatárok fontosságának hangsúlyozása és a nyílt társadalom eszméinek elvetése.

A “Stop Soros” jelmondat egy politikai közösség véleményére utaló gyűjtőfogalom. A “Stop Soros” szlogenen nem áll fenn szellemi tulajdonjog. A törvénycsomag címe a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1. § (4) bekezdése alapján szerzői jogi oltalomban nem állhat, az nem cégnév és védjegyoltalomban sem áll, valamint nyilvánvalóan nem know-how. A Stop Soros szlogen nem minősülhet közismert kereskedelmi névnek sem, hiszen annak használata során a Kormány és a politikai pártok nem kereskedelmi tevékenységet végeztek, hanem a törvényhozás, illetve a politikai véleménynyilvánítás és a közéleti vita keretén belül fejtették ki álláspontjukat az országot érintő kérdésekről. Ugyanezen okból tisztességtelen kereskedelmi magatartás sem merülhet fel a domain név használata során. A Stop Soros domain név regisztrálása a fentiek alapján más jogait nem sérti.

A Domainregisztrációs szabályzat 2.2.4 pontja meghatározza azon eseteket, amikor egyes domain neveket csak meghatározott kérelmezők választhatnak, jelen eset azonban egyik ott szabályozott esetkörnek sem feleltethető meg.

A domain név használata nem megtévesztő, az 1. pontban kifejtettek szerint a Kérelmező a weboldalon a “Stop Soros” törvénycsomagról szóló álláspontját kívánja megjelentetni. Az Internethasználók azt a tartalmat találják majd a domain nevek alatt, melyekre a név alapján számítanak: a törvénycsomagról szóló anyagokat, az azt támogató illetve ellenző érveket. A domain név nem tartalmaz sem a törvénycsomag támogatására (pl: “pro”) vagy ellenzésére (pl: “no”) utaló elő- vagy utótagot, így ha a weboldal a “Stop Soros” törvénycsomagról, illetve az ahhoz kapcsolódó témakörökről szól, nem lehet megtévesztő (Tanácsadó Testület 15/2017. (IX. 26.) sz. Állásfoglalása).

A domain nem megtévesztő abban az értelemben sem, hogy az Internethasználók esetleg a Kormány által üzemeltetett domainnek tartanák azt. A Kormány korábban önálló weboldalt hozott létre a témában (stopsoros.kormany.hu), és nem jelentett be igényt erre a domain névre a Kérelmező regisztrációs kérelmét követően sem. A domain nem tartalmaz kormányzati címre utaló elemet, (pl “.gov.hu”-hoz, vagy “kormany.hu”-hoz hasonló szövegrészt). A fent hivatkozottak szerint a “Stop Soros” jelmondat egy nemzetközileg használt politikai gyűjtőfogalom, amely szabadon használható és a használata így nem megtévesztő. A domain alatt létrehozott weboldal esetleges megtévesztő voltát nyilvánvalóan csak az oldal elkészülte után lehet megítélni, de a Kérelmező nyilatkozik, hogy a weboldal kialakítása nem lesz alkalmas az Internethasználók megtévesztésére.

A domain név nem megtévesztő azért sem, mert a Tanácsadó Testület 6/2000. (V.24.) Elvi Állásfoglalása szerint a megtévesztést gazdasági-piaci értelemben kell értelmezni, jelen eljárásban pedig sem a Kérelmező, sem a Kormány nem gazdasági-piaci tevékenység, hanem az Alaptörvény és nemzetközi egyezmények által széleskörben védett politikai véleménynyilvánítás szabadsága keretében használja a “Stop Soros” jelmondatot. A Kérelmező és a Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény szerint nem versenytársak.

2.c. A regisztrálni kért domain nem kötődik magánszemélyhez

A Kérelmező álláspontja szerint a Tanácsadó Testületnek a TT 9/2000 (VIII. 23.) Elvi Állásfoglalása alapján kialakult gyakorlat során felmerült egyes konkrét problémákkal összefüggő jogértelmezési kérdések 1/2017. (V. 23.) Elvi Állásfoglalása a tárgyi kérelem elbírálása során nem bír relevanciával, minthogy a „Stop Soros” szóösszetétel egy olyan, a nemzetközi, és egy ideje a hazai politikai életben is alkalmazott kifejezése, amelyet egy meghatározott politikai irány képviselői alkottak meg.

A szóösszetételt a Kormány maga is használja alsóbb szintű domaincímben (https://stopsoros.kormany.hu/), ami szintén a név köznevesülését támasztja alá.

A köznevesülés kapcsán a Kérelmező meg kívánja jegyezni, hogy az az a nyelvi folyamat, amelynek során a nyelvhasználók egy korábban tulajdonnévként használt főnevet köznévi értelemben kezdenek használni, és ezt írásban is jelölni kezdik. Köznevek egyaránt keletkezhetnek személynevekből, márkanevekből, földrajzi nevekből vagy akár neves dátumokból, ismert történelmi események elnevezéseiből is. A tulajdonnevek köznevesülése a ritkább szóalkotási módok kategóriájába tartozik, bár ma már sok olyan kifejezés van, amely egy valaha élt személy nevéből, egy ismert történetből, anekdotából stb. származik (pl. Fedák Sári, rekamié).

Ennek megfelelően Kérelmezőnek nincs szüksége névhasználati jogosultságra és a domain bejegyzése sem sérti Soros György személyhez fűződő jogait, minthogy az nem a személyéhez, hanem egy nemzetközileg használt politikai jelmondatra reflektál.

Tekintettel arra, hogy a Domainregisztrációs Szabályzat kizárólag a személynevek és a névviselés jogának védelmével kapcsolatban ír elő igazolási kötelezettséget, kérem, hogy a Tanácsadó Testület kötelezze a Regisztrátort a Kérelmező javára a stopsoros.hu domain regisztrációjára.

Az eljárás díjának megfiztése a Szervezeti és Eljárási Szabályzat 3. §-a alapján később esedékes.

Budapest, 2018. február 4.

Déri Tibor

 

Borítókép: A szólásszabadság melletti kiállás programunk egyik sarokköve. Bővebben a programunk “Szabad ország” fejezetében olvashatsz erről.

Vezessük új útra Magyarországot!
Ez AZ a Budapest
Esélyek és lehetőségek